Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Huddinge konståkningsklubb antagna den 2020-03-12

§1 Namn och säte

Föreningens namn är Huddinge konståkningsklubb. Föreningen har sitt säte i Huddinge.

§2 Form och ändamål

Föreningen har till ändamål att genom utövning av idrott och friluftsliv verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran.

Föreningen ska bedriva idrotten konståkning samt dans och rörelse i sektionen Huddinge dans och rörelse, där barn och ungdomar utrör den huvudsakliga målgruppen. Föreningen har som särskild målsättning att skänka idrottslig och social förstran, samt vidmakthålla och sträva efter en miljö för idrottsutövandet som skänker glädje, trygghet och stimulans.

Vidare bör föreningen aktivt arbeta för att äldre ungdomar uppmuntras att anta ledar- och funktionärsroller inom föreningen.

§3 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande eller dennes blivande ombud kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Föreningen är öppen för alla, med villkoren att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål.

Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

 

Medlem:

 

 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan.
 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen.

 

 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

Om medlem inte betalat medlemsavgift under ett på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande.

Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar

 • 5 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 • 6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 01 januari — 31 december.

§7 Årsmöte

Årsmötet ska hållas i juni månad. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämt.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelser, verksamhetsplan mcd budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem, motioner, ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

(Se separat mall för dagordning årsmöte).

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst 10 av medlemmarna kräver detta. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla.

På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 

§8 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt tre övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hon/han får utses till befattning inom styrelsen.

§9 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.

Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper samt avge årsredovisning till årsmöte för det senaste räkenskapsåret.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

' ansvara för och förvalta föreningens medel

 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24}, och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

Styrelsen sammanträder minst 6 gånger per år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning, via e-post eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Beslutanderätt kan, inom avgränsade uppgiftsområden, via styrelsebeslut, genom delegation överlåtas till enskild styrelsemedlem, eller av styrelsen utsedd medlem. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

§10 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

§11 Räkenskaper

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 mars-28 februari. Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlems artikel, inventarieförteckningen m. m.) tillhandahållas revisorerna senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

§12 Beslut och omröstning

Beslut på årsmöte/extra årsmöte fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Varje betalande medlem (kan åldersbestämmas) har en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§13 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftlig n avges av såväl medlem som styrelsen. För en stadgeändring krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte.

 • 14 Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt främjande eller välgörande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar ska arkiveras.

§15 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

                                     

Uppdaterad: 13 MAJ 2020 20:18 Skribent: Styrelsen
E-post: Adressen Gömd

Stötta Huddinge Konståkningsklubb via Sponsorhuset!
 
Hej!
 
Stort tack till alla er som använder Sponsorhuset när ni handlar eller bokar hotell på nätet. På Sponsorhuset finns över 600 kända nätbutiker. Varje köp som du gör ger pengar både till dig själv och Huddinge Konståkningsklubb. Inget blir dyrare för dig som handlar.
 
Nu blir alla i Huddinge Konståkningsklubb belönade om man bara lär sig Sponsorhusets enkla koncept. Går du igenom deras Bonussstege (5 steg) så stödjer du Huddinge Konståkningsklubb med upp till 50 kr och du själv får en Trisslott som du enkelt kan skrapa online på Svenska Spel.

Kom igång med Bonusstegen här: https://www.sponsorhuset.se/huddingekonstakningsklubb/intro

Tipsa gärna era vänner och bekanta. 

Postadress:
Huddinge KK - Konståkning
Kim, Björnkullavägen 6, lgh 1101
14151 Huddinge

Kontakt:
Tel: 0737702442
E-post: This is a mailto link